Προφίλ Εταιρίας

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. αναπτύσσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, πιστεύοντας στην Ποιότητα ως πρωταρχικό παράγοντα, που εννοιολογικά γίνεται αντιληπτή, ως η πληρότητα των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας, που έχει τη δυνατότητα να ικανοποιεί και να προσαρμόζεται σε δεδομένες ανάγκες και απαιτήσεις.
Τα ποιοτικά προϊόντα και οι υπηρεσίες πηγάζουν μέσα από ένα εργασιακό περιβάλλον, που έχει ως επίκεντρο, τον σεβασμό στον Άνθρωπο και το Περιβάλλον.
Η ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. αναγνωρίζει ότι μία υπεύθυνη περιβαλλοντική Πολιτική, η οποία ακολουθεί την υπάρχουσα νομοθεσία και ανταποκρίνεται στις δικές της υψηλές απαιτήσεις είναι Αρχή για τη λειτουργία της παραγωγικής της διαδικασίας. Είναι βαθιά πεποίθηση της εταιρείας, ότι πρέπει να καταβάλλονται όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τόσο της παραγωγικής της διαδικασίας, όσο και της γενικότερης λειτουργίας της. Για την επίτευξη των στόχων της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της η εταιρία

  • Εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 14001
  • Όλες οι δραστηριότητες της εταιρίας είναι σύννομες με την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία που αφορά στο περιβάλλον
  • Ενθαρρύνει και προωθεί την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνειδητοποίησης στους εργαζόμενους της εταιρείας
  • Μεριμνά για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας και για την πρόληψη της ρύπανσης κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της
  • Όλες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των λειτουργιών της εταιρίας έχουν αναγνωρισθεί και έχουν ληφθεί μέτρα για τη διαχείρισή τους με βάση τη νομοθεσία. Η περιβαλλοντική επίδοση όλων των δραστηριοτήτων παρακολουθείται με μετρήσιμους δείκτες
  • Στη στρατηγική της εταιρίας περιλαμβάνονται περιβαλλοντικοί στόχοι όπως η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η ορθή διαχείριση των στερεών απορριμμάτων, η ασφαλής διαχείριση των αέριων εκπομπών και ο περιβαλλοντικά φιλικός σχεδιασμός των προϊόντων
Βιώσιμη Ανάπτυξη – «Πράσινες» Πρακτικές Οι «πράσινες» πρακτικές που έχει υιοθετήσει η ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. παρουσιάζονται εν συντομία παρακάτω για κάθε τομέα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Ενέργεια Bασικός στόχος της περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρίας είναι η μείωση κατανάλωσης ενέργειας. Η ΜΟΡΝΟΣ έχει εγκαταστήσει νέο εξοπλισμό φωτισμού φιλικό ως προς το περιβάλλον με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της κατά 80%. Επιπλέον μελετάται η δυνατότητα χρήσης φυσικού αερίου. Αέριες Εκπομπές Στο τμήμα της Εύκαμπτης συσκευασίας έχει εγκατασταθεί το σύστημα RTO (Regenerative Thermal Oxidizer) για τη μείωση της συγκέντρωσης Οργανικών Πτητικών Ενώσεων στις αέριες εκπομπές Σύντομη περιγραφή του συστήματος RTO : Σύμφωνα με την Οδηγία 1999/13/EC της 11/3/1999 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,πρέπει η συγκέντρωση των Οργανικών Πτητικών Ενώσεων (VOC’s) στα εκπεμπόμενα αέρια των βιομηχανιών παραγωγής υλικών συσκευασίας, οι οποίες χρησιμοποιούν κατά την εκτύπωση (με τις μεθόδους της Βαθυτυπίας και της Φλεξογραφίας) και το λαμινάρισμα μελάνια και κόλλες βάσεως διαλύτου (ethyl acetate / ethyl alcohol), να είναι εντός προκαθορισμένων ορίων, ώστε να μην επιβαρύνεται / μολύνεται το περιβάλλον. Στα εκπεμπόμενα αέρια (τα οποία είναι ο αέρας που χρησιμοποιείται για το στέγνωμα των μελανιών ) εμπεριέχονται οργανικές πτητικές ενώσεις , η συγκέντρωση των οποίων , σύμφωνα με την ανωτέρω Ευρωπαϊκή Οδηγία, πρέπει να είναι max 100 mgC / Nm^3 εκπεμπομένου αέρα στεγνώματος. Η τιμή αυτή αφορά ετήσια κατανάλωση διαλυτών μεγαλύτερη των 30 τόνων. Η ΜΟΡΝΟΣ A.E. αναλώνει περίπου 800 τόνους διαλυτών ετησίως και σε αυτούς πρέπει να συνυπολογισθεί και η ποσότητα των διαλυτών που εμπεριέχεται στα μελάνια (εκτιμάται ότι είναι 300 τόνοι επιπλέον) .Η συγκέντρωση των Οργανικών Πτητικών Ενώσεων στον αέρα στεγνώματος των εκτυπωτικών/ λαμιναριστικών μηχανών της ΜΟΡΝΟΣ, εκπεφρασμένη σε mgC/Nm^3, κυμαίνεται από 820 έως 4000 mgC/Nm^3. Μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την μείωση της συγκέντρωσης των εκπεμπομένων διαλυτών είναι η καύση αυτών. Με την καύση επιτυγχάνεται η μετατροπή των διαλυτών σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και υδρατμούς (Η2Ο). Με το σύστημα RTO oi συγκεντρώσεις στις εκπομπές είναι μικρότερες των 20 mgC/Nm^3 (τιμή σύμφωνη με την Οδηγία) Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων (scrap) Όλα τα στερεά απορρίμματα (scrap) που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία διαχωρίζονται και στη συνέχεια διατίθενται προς ανακύκλωση από αδειοδοτημένες εταιρίες Δευτερογενής Συσκευασία Με γνώμονα την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μας αλλά και με σεβασμό προς το περιβάλλον τα χαρτοκιβώτια που χρησιμοποιεί η ΜΟΡΝΟΣ για τη συσκευασία των προϊόντων της είναι από 70% ανακυκλωμένο χαρτόνι. Επιπλέον έχει υιοθετηθεί και η πολιτική επαναχρησιμοποίησης παλετών. Η ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ συμμετέχει στο έργο της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (www.hercco.gr) Α ύλες Το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρίας διερευνά τη δυνατότητα χρήσης νέων υλικών στον τομέα της Εύκαμπτης συσκευασίας (βιοαποικοδομήσιμα υλικά). Επιπλέον καταβάλλεται προσπάθεια για τον σχεδιασμό φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων